ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNEMERS GROEPSREIS met Resett
Versie 3/8/2020

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig, dit is een juridisch document dat van invloed is op uw rechten.
U accepteert en erkent de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in deze overeenkomst omdat ze betrekking hebben op uw vrijwillige deelname aan een programma begeleidt door Resett, van nu af aan in deze overeenkomst vermeld als “wij”, “onze”, “we” of “ons”.

1. Eigen Risico
U accepteert en erkent dat reizen risico’s met zich kan meedragen, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Accommodaties;
 • Wegen;
 • Paden;
 • Vervoer storingen per vliegtuig, auto, te paard of een ander dier of te voet
 • Risico’s die samenhangen met voedsel of drinkbaar water;
 • Gevaren in verband met wilde of andere dieren;
 • Lichamelijke inspanning;
 • Grote hoogte;
 • Krachten van de natuur;
 • Maatschappelijke onrust;
 • Daden van terrorisme;
 • Ongeval of ziekte in gebieden zonder directe toegang tot snelle evacuatie of de beschikbaarheid van medische voorraden en voorzieningen;
 • Pandemieën (bv. Covid 19 en andere,…)

U aanvaardt en erkent dat persoonlijk letsel, ziekte, emotionele trauma’s, materiële schade en de dood kan optreden door natuurlijke oorzaken of activiteiten van personen of dieren. Dit als gevolg van nalatigheid of vanwege andere redenen.
Eenmaal geaccepteerd in het door u aangevraagde gefaciliteerde programma dan:

 • Bevrijdt u ons, onze bestuursleden, onze eigenaren, onze medewerkers en alle personen of groepen verbonden aan ons (zowel in België als in andere landen) van alle aansprakelijkheid;
 • Betekent het dat je afziet van eventuele claims tegen ons, onze eigenaren, onze medewerkers en alle personen of groepen verbonden aan ons, en uitdrukkelijk op de hoogte bent van alle risico’s in verband met deelname aan een van onze gefaciliteerde programma’s.

  2.VerzekeringVoor al onze trektochten vereisen we dat je een medische reisverzekering, waaronder noodevacuatie, afsluit. Wij nemen dit op in ons pakket via Protections  maar het is uw eigen verantwoordelijkheid om de geschiktheid en de bijhorende gegevens, zoals de dekking en het eigen risico te bepalen.

  U aanvaardt dat wij geen gezondheids-, medische problemen of arbeidsongeschiktheid dekken die een deelnemer overhoudt aan onze activiteiten of trektochten, zowel in België, Nederland, land van bestemming of transit landen. U aanvaardt dat wij geen enkele aansprakelijkheid hebben met betrekking tot de geschiktheid van een evacuatieplan, medische zorg, materieel of benodigdheden die kunnen worden verstrekt tijdens één van onze activiteiten. U erkent dat verwondingen kunnen worden verergerd of verhoogd door nalatige reddingsoperaties of procedures door ons of derden. U ziet af van eventuele claims, stelt ons niet aansprakelijk en / of klaagt ons niet aan voor alle handelingen van nalatigheid of letsels veroorzaakt door het toedienen van EHBO of medische behandelingen. U accepteert dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor uw eigen welzijn, alle risico’s van verlies van eigendommen of schade, onverwachte gebeurtenissen, persoonlijk letsel of ziekte, emotionele trauma, zelfdoding en de dood.
  U aanvaardt dat wij de ter plaatste gemaakte communicatiekosten (telefonie, mail,…), nav een een medisch schadegeval, na thuiskomst integraal aan u doorfactureren.

  3. Annulerings- en terugbetalingsvoorwaarden

  Vraag ons niet, noch onze partners-reisbureaus/-organisatoren om af te zien van onze terugbetalingsvoorwaarden, ongeacht de reden. Wij begrijpen dat plannen soms veranderen. Onder geen enkele voorwaarde dringt u bij onze partners aan op terugbetalingen of kortingen.

  We behouden ons het recht om de tarieven te herzien op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. Als u uw aanvraag al hebt ingediend en aanvaard bent dan behouden wij de oorspronkelijke kosten.

  We behouden exclusief het recht om uw deelname, na aanvaarding tijdens de intake, tot daags voor vertrek alsnog te weigeren als blijkt tijdens het voortraject, voorbereiding, groepskennismaking,… dat er geen (voldoende) aansluiting is met de visie van ResetT  of dat er geen aansluiting is met de groep of dat u een gevaar zou kunnen vormen voor uzelf of de groep. In dat geval betalen wij u integraal uw betaalde bedrag terug en wordt u vrijgesteld van verdere betalingen. De gedane kosten mbt. vliegtuigticket, reispaspoort ed. kunnen niet op ons worden verhaald. Tegen deze beslissing kan niet worden ingegaan en er is geen uitleg verschuldigd.

  Zodra het programma aanvat vergoeden noch wij, noch onze partners onder geen enkele omstandigheid één van uw kosten omwille van onderbreking of vroegtijdig vertrek van de trektocht. Omstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot familie en / of medische noodsituaties; ontevredenheid; visumkwesties; en algemene wijziging van uw plannen.

  Belangrijk!

  Indien u zich tijdens uw reis in het buitenland niet houdt aan de algemene voorwaarden en regels opgelegd door ons of onze lokale partner/gidsen en hierdoor, op eigen kosten, verwijderd wordt van de reisomgeving dan kan u geen aanspraak maken op welke vorm van terugbetaling ook.

  Deelnemers die omwille van medische redenen, die vooraf waren gekend maar niet werden meegedeeld op het intakeformulier, de groep vroegtijdig verlaten, op eigen initiatief of na éénzijdige beslissing van ResetT, kunnen in geen enkel geval beroep doen op enige terugbetaling van de resterende reissom of van vergoeding van de extra gemaakte kosten voor de vervroegde terugkeer (communicatie, transport, ed) .

  In beide gevallen wordt er 500euro per dag aangerekend, vanaf het moment van beslissing tot beëindiging van de reis tot de dag dat de deelnemer terug op het vliegveld van aankomst is geland (in België of Nederland). Dit ter compensatie voor de geleden schade aan de coaching en begeleiding van de andere groepsleden.

  Alle kosten die door ResetT moeten gemaakt worden in het kader van deze beslissingen tot vervroegde beëindiging van de reis worden integraal doorgerekend aan de deelnemer die de groep dient te verlaten (het gaat over communicatiekosten, hotelkosten, transportkosten, ed).

  4. Kosten en betaling

  Na het ontvangen van uw bevestigingsmail, krijgt u de tijd om het juiste bedrag van het voorschot over te schrijven op rekening van hetzij Samana, hetzij ResetT. Uw inschrijving is definitief vanaf het moment van uitgifte van de factuur.  De precieze betalingsgegevens vindt u op de factuur die u ontvangt bij uw bevestigingsmail. Indien het voorschot niet betaald is binnen de termijn vermeld op de bestelbon wordt de aanvraag automatisch als een boeking in rekening gebracht. Op dat moment starten de annulatievoorwaarden

  Deelnemers die hun verblijf wensen te annuleren na het versturen van een inschrijvingsformulier en voor vervallen van de eerste vervaldag (van het voorschotfactuur)  kunnen dit kosteloos doen. De deelnemers kunnen na een definitieve inschrijving (dus: na ontvangst van factuur en na vervallen van de vervaldag) hun verblijf niet meer kosteloos annuleren. Omdat we de betaalbaarheid voor de andere deelnemers willen garanderen, is het onmogelijk dat de reissom omgeruild kan worden of uitbetaald in contanten. De volledige reissom is verschuldigd, niet enkel het voorschot. We raden u dan ook aan om een annulatieverzekering af te sluiten. De annualtieverzekering van Samana dekt enkel ‘niet deelname om medische redenen’.


  5. Medische geschiktheid, vaccinaties en de reisapotheek

  Ondanks alle geboden informatie aanvaardt u dat wij geen medische professionals zijn en wij hebben geen enkele medische expertise. Wij raden u aan voor uw reis tijdig een bezoek te brengen aan uw dokter of reisadviescentrum. Het is uw eigen verantwoordelijkheid te bepalen welke vereiste inentingen en medische procedures u persoonlijk nodig heeft voor, tijdens en na de plaatsing en deze ook te regelen.

  U aanvaardt dat wij niet verantwoordelijkheid zijn voor de geschiktheid van een evacuatieplan, medische zorg, medisch materieel of benodigdheden die voor u kunnen worden verstrekt, tijdens of na de plaatsing. U bent zelf verantwoordelijk voor je eigen welzijn, en je accepteert en erkent enige en alle risico’s van persoonlijk letsel of ziekte, emotionele trauma’s, schade aan eigendommen en de dood die kunnen optreden als gevolg van één van onze activiteiten.

  Voor reizen vanaf augustus 2023 vragen wij een medisch akkoord van uw behandelende arts via een medische vragenlijst. Dit akkoord is enkel om een inschatting te maken om toegelaten te worden tot deelname, alle andere punten van deze algemene voorwaarden blijven onverminderd van toepassing. 

    6. Reis

  Wij zijn geen reisbureau, wij faciliteren enkel uw reis en begeleiden u ter plaatse dit doen wij samen met Samana VZW en erkende reisbureau’s en coaches. Begin- en einddatum worden vastgesteld.


  7. ResetT 
  faciliteert

  ResetT faciliteert enkel voor onze deelnemers.
  Als u geaccepteerd bent in de aangevraagde en door ons gefaciliteerde activiteit ontvangt u een factuur die u aanvaardt door betaling van het voorschot. Door ondertekening van het intakedocument aanvaardt u deze algemene voorwaarden, en bevrijdt u ons, onze medewerkers en alle personen, bedrijven of groepen verbonden aan ons van alle aansprakelijkheid met betrekking tot:

  Nalatigheid of opzettelijk handelen of nalaten van service van ons, onze lokale partners, waaronder, zonder beperking, hun gedeeltelijke of volledige mislukking van de geleverde diensten;

  Persoonlijk letsel of ziekte, emotionele trauma’s, schade aan eigendommen;

  Zelfdoding of dood, die het gevolg is van verstrekte dienst of service door ons of onze (lokale) partners;

  Een fout, verkeerde voorstelling of misverstand al dan niet opzettelijk of onopzettelijk, gemaakt door onze (lokale) partners.


  8.Gedragscode

  Als u geaccepteerd bent in een door ons gefaciliteerde activiteit dan aanvaardt u ook onze algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden en (ongeschreven) gedragscodes van onze (lokale) partners.

  Wij behouden het recht om schendingen van de code te bepalen. Als op enig moment tijdens de reis we het gevoel hebben dat u de code niet respecteert dan behouden wij en onze partner het recht om u tijdens de reis tot verdere deelname te weigeren. U krijgt geen vergoeding voor de kosten die hiervoor dienen gemaakt te worden. Kosten die door ResetT of zijn partners moeten worden gemaakt om deze verwijdering te organiseren en begeleiden worden integraal in rekening gebracht van de persoon die de groep dient te verlaten.

  9. Documentatie

  Al onze documentatie, inclusief maar niet beperkt tot de website, kunnen onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten. Wij geven geen garantie op de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van adviezen, materialen, opinies, verklaringen of andere informatie weergegeven of verdeeld via onze documentatie. U aanvaardt en erkent dat het vertrouwen op advies, materiaal, opinies, verklaringen of andere informatie op eigen risico is.

  Wij behouden het exclusieve recht om eventuele wijzigingen aan te brengen aan onze documentatie, inclusief maar niet beperkt tot, de prijzen, privacy beleid, programma’s en de voorwaarden van gefaciliteerde diensten, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving.

  Door ons aangeleverde informatie waarin, maar niet beperkt tot voorbereidingsbrochures, en verbintenissen mogen niet gedeeld worden met niet deelnemers.


  10. Juridisch bindend

  De voorwaarden in dit document zijn juridisch bindend voor u, uw familie, erfgenamen, beheerders, en/of wettelijke vertegenwoordigers. Door dit document te aanvaarden, vertrouwt u niet op andere mondelinge of schriftelijke verklaringen door wie dan ook gemaakt en die afwijkend zijn dan wat is uiteengezet in deze overeenkomst.

  Bij het accepteren van uw verbinding tot de van toepassing zijnde gefaciliteerde activiteit verklaart u dat je dit document goed hebt gelezen en de inhoud van deze overeenkomst volledig begrepen hebt. U begrijpt dat dit een juridisch bindend en afdwingbare overeenkomst is en u bent zich bewust van de juridische gevolgen. U aanvaardt deze voorwaarden volledig vrij en vrijwillig, zonder enige aanleiding, verzekering of garanties die gedaan zijn door wie dan ook. U verklaart dat alle aan ons geleverde informatie waarheidsgetrouw is dat wij op deze informatie vertrouwen als zijnde accuraat. Resett VZW kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor daden of uitspraken die de deelnemers tijdens de reis doen die aanleiding kunnen zijn voor een gerechtelijke vervolging.


  11. Drugs en andere strafbare feiten

  U accepteert dat u persoonlijk volledig verantwoordelijk bent voor problemen met de plaatselijke autoriteitenin geval van drugdelicten of andere strafbare feiten. Onder geen enkel beding kan u eisen dat wij noch onze lokale partner enige verantwoording afleggen bij welke autoriteit ook, of ook maar enige adviserende houding aannemen noch u vertegenwoordigen.

  U accepteert dat strafbare feiten, zowel tijdens de reis of gedurende uw verblijf of in transit landen leiden tot onmiddellijke verwijdering van de groep en beëindiging van de gefaciliteerde activiteit zonder enige financiële terugbetaling en op op uw eigen kosten.

  Bij het accepteren van deze algemene voorwaarden erkent u dat u op de hoogte bent van de strafbare feiten in het land van bestemming en in eventuele transitlanden en erkent u dat de door ons geleverde adviezen niet gebruikt kunnen worden in eventuele claims.

  12. Beeldmateriaal

  Alle  beeldmateriaal door ons genomen, aangeleverd door de deelnemer of door derden waarin de deelnemer voorkomt kan door ons of één van onze partners in België of eender welk ander land gebruikt worden voor het behalen van de doelstellingen van de organisatie, publicatie op website, sociale media, schriftelijke uitgaven, TV-reportages, ….

  13. Minderjarigen

  Voor sommige reizen aanvaarden wij deelname van minderjarigen. Minderjarigen die reizen zonder ouders en/of voogd dienen zonder uitzondering een schriftelijke toestemming van de ouders en/of voogd te bezorgen aan ons. Deze schriftelijke toestemming dient aangevraagd te worden via het op dat moment van toepassing zijnde nationale regelgeving.

  14. Algemene voorwaarden reisbureau

  Naast onze algemene voorwaarden zijn supplementair de algemene voorwaarden van Maroc Travel https://www.reisbureaumaroctravel.nl/algemene-reisvoorwaarden/ en van Samana VZW van toepassing voor de reizen die door hen worden georganiseerd.